Onze school

Welkom bij de St. Willibrordusschool!

De St.Willibrordusschool staat in Herveld in de Betuwse gemeente Overbetuwe. De leerlingen komen hoofdzakelijk uit Herveld en Andelst. Een beperkt aantal leerlingen komt uit Dodewaard, Slijk-Ewijk en Zetten. Signatuur: R.K. Directie: Maaike Jansen.

COLLEGE VAN BESTUUR/RAAD VAN TOEZICHT
Iedere school die uit de openbare kas wordt bekostigd, heeft een wettelijk erkend bevoegd gezag: het schoolbestuur. Dit bestuur is voor het functioneren van de school in al zijn facetten (bestuurlijk, financieel en onderwijskundig) verantwoordelijk. Er zijn verschillende vormen van besturen te onderscheiden. Onze school kent als rechtspersoon de stichtingsvorm. De officiële naam is Stichting Katholiek Onderwijs “St.Willibrordus”. De dagelijkse leiding van onze school is in handen van het College van Bestuur. Dit college bestaat uit één persoon te weten de huidige directie van onze school. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en treedt op als toezichthouder. Het College van Bestuur is belast met de besluitvorming over alle aangelegenheden die nieuw of gewijzigd beleid inhouden. Tevens verricht het College van Bestuur het voornaamste voorbereidende en uitvoerende bestuurswerk en beperkt zich tot het nemen van beheers beslissingen. Het College van Bestuur heeft een ‘
Strategisch Beleidsplan' opgesteld. Hierin worden de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren beschreven. Uitgangspunt hiervoor is de missie en visie.

De MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) wordt altijd eerst gehoord voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt. Ook de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn duidelijk afgebakend. De Raad van Toezicht vergadert 4 a 5 maal per jaar. Behalve de directie van de school kunnen op incidentele basis andere personen aanwezig zijn bij de bestuursvergadering, bijvoorbeeld ten behoeve van het verschaffen van informatie.

Het College van Bestuur wordt ondersteund door administratiekantoor Helder- Onderwijs uit Rotterdam. Helder Onderwijs verleent ons diensten op het gebied van beheersmatige en administratieve ondersteuning.

Terug
of klik naast het tekstvenster

Delen: