Waar de school voor staat

Welkom bij de St. Willibrordusschool!

Wij, de leerkrachten van de St.Willibrordusschool, willen eraan meewerken dat het kind zelfstandig wordt en een zinvolle plaats in onze samenleving kan vinden. Daarom zullen we ons inspannen om de talenten van de kinderen zoveel mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast is de schoolperiode natuurlijk op zichzelf een waardevolle periode in een mensenleven en trachten we het onderwijs zo in te richten dat kinderen na hun basisschoolperiode nog graag terugdenken aan de tijd bij ons op school. Wij vinden het belangrijk dat het kind zich thuis voelt op ‘onze’ school, omdat het kind zich dan goed kan ontwikkelen. Als het pedagogisch klimaat op school goed is, is er een basis aanwezig om te komen tot goed onderwijs in al zijn aspecten. Om deze reden vinden we het zeer belangrijk dat ouders betrokken worden bij het onderwijs. Ouders zijn dan ook altijd welkom om te praten over hun kind (eren), om het werk te bekijken en zo mogelijk te helpen waar hulp nodig is. Samen met hen staan we voor de taak ‘onze’ kinderen zo goed moe ilijk toe te rusten voor de toekomst. Een toekomst waarin uitgangspunten m.b.t. normen en waarden van belang zijn, ook voor de kinderen. Plagen, pesten, schelden, brutaal zijn, de orde verstoren, de regels negeren zijn vaak oorzaak van een onveilig gevoel en worden daarom door ons niet getolereerd. Een onveilig gevoel is te vaak een belemmering om te komen tot goede prestaties en daarom gaat er van de school prioriteit uit naar veiligheid in de breedste zin van het woord.

IDENTITEIT
De St.Willibrordusschool is een katholieke school en staat open voor iedereen die zich denkt thuis te voelen op onze school. Onze identiteit is terug te vinden in de algemene sfeer, maar ook in de aandacht die we besteden aan bijzondere kerkelijke feesten. De betrokkenheid bij en medewerking aan de vieringen door kinderen in de parochiekerk. Het spreekt voor zich dat ouders vrij zijn om de kinderen wel of niet deel te laten nemen. Tijdens de catecheselessen ligt het accent vooral op het omgaan met elkaar (ervaringscatechese). De kinderen worden regelmatig uitgenodigd om zich extra in te zetten voor enkele projecten in de Derde Wereld, met name in Tanzania. Verder zetten de kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 zich in voor acties van de MOV en de kinderpostzegels. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan andere godsdienstige richtingen en culturen.

PRIORITEITEN
Het onderwijs op de St.Willibrordusschool is afgestemd op de vooruitgang in de ontwikkeling van elke leerling. Waar mogelijk samen met groepsgenootjes, waar het moet individueel. De lessen op school richten zich op de verstandelijke, maar ook op de emotionele ontwikkeling van het kind. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en het ontwikkelen van de creativiteit. Goed onderwijs geven, met aangepaste zorg voor alle leerlingen, is ons hoofddoel. Onze missie is: RUIMTE OM TE LEREN

Terug
of klik naast het tekstvenster

 

Delen: